SINDIKAT RNP PREDAO INICIJATIVE POSLODAVCU ZA UTVRĐIVANJE BENEFICIRANIH RADNIH MESTA

SINDIKAT RNP PREDAO INICIJATIVE POSLODAVCU ZA UTVRĐIVANJE BENEFICIRANIH RADNIH MESTA

Sindikalna organizacija Rafinerije nafte Pančevo uputila je inicijativu poslodavcu za utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem prema propisima o beneficiranom radnom stažu, za određena radna mesta u Energani, Vatrogasnoj jedinici, kao i za radno mesto Operatera komandne table u Bloku Prerada.

Prema praksi Fonda PIO, beneficirana radna mesta utvrđuju se na zahtev poslodavca i prema metodologiji za izradu stručne dokumentacije. Shodno tome, kako odluku o pokretanju postupka izrade stručne dokumentacije donosi poslodavac, u skladu sa Pravilnikom o radnim mestima, odnosno poslovima na kojima se staž računa sa uvećanim trajanjem, Sindikat RNP je ušao u pregovore sa poslodavcem sa ciljem otvaranja ovog važnog postupka za zaposlene. Incijativa za radna mesta u Energani dostavljena je Direktoru Bloka Prerada u dva navrata, 22.10.2018. i 04.12.2018. godine, a inicijativa za radno mesto Operater komandne table upućena je 18.01.2019. godine. Inicijativa za utvrđivanje radnih mesta u Vatrogasnoj jedinici Pančevo upućena je Direktoru Funkcije za HSE NIS a.d. 22.01.2019. godine.

Inicijative za utvrđivanje beneficiranih radnih mesta u Energani, Vatrogasnoj jedinici, kao i za radno mesto Operater komandne table u Bloku Prerada, Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je pokrenuo jer smatra da postoje opravdani razlozi da se na ovim radnim mestima staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Poslovi koje zaposleni obavljaju na tim radnim mestima su posebno teški, opasni i štetni po zdravlje i pored toga što su primenjene sve opšte i posebne mere zaštite utvrđene propisima. Primera radi, Vatrogasna jedinica u Rafineriji je kategorizovana kao profesionalna vatrogasna jedinica, a Rafinerija je u Zakonu o zaštiti od požara svrstana u prvu kategoriju ugroženosti od požara, zbog čega Sindikat smatra da je poslodavac dužan da ova radna mesta utvrdi kao radna mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Radna mesta za koje je inicirano utvrđivanje benficiranog statusa su:

  • Operater komandne table u Bloku Prerada,
  • Energana – Sekor energetike:

o Operater proizvodnje električne energije

o Operater turbogeneratora

o Operater kotlova

o Spoljni operater

  • HPV –ENR 2611000 Postrojenje za proizvodnju i distribuciju voda PA

o Inženjer specijalista

o Poslovođa

o Glavni operater

o Operater voda I

o Operater voda II

o Operater za pripremu hemikalija

  • Vatrogasna jedinica

o Komandir Vatrogasne jedinice

o Vođa smene

o Vatrogasac

o Vozač vatrogasnog vozila