O sindikatu

Sindikalna organizacija Rafinerije nafte Pančevo je 1991. godine registrovana u Ministarstvu rada, čime potvrđuje respektabilnu tradiciju sindikalnog organizovanja.

Članica je Saveza samostalnih sindikata Srbije i Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije.

Kod poslodavca NIS a.d. Novi sad ostvaruje reprezentativnost preko Jedinstvene sindikalne organizacije NIS a.d. Novi Sad.

Danas SO RNP broji oko 1060 članova, i najbrojnija je sindikalna organizacija u reperezentativnom sindikatu JSO NIS a.d..

Funkciju predsednika Sindikata RNP obavlja Božo Dostić

Načela delovanja SO RNP

Sindikat Rafinerije nafte Pančevo, kao najbrojnija sindikalna organizacija u reprezentativnom sindikatu JSO NIS a.d. Novi Sad, zastupa interese svih svojih članova i vodi socijalni dijalog sa poslodavcem, u cilju postizanja najboljih dogovora sa aspekta zaposlenih.

Sindikalna organizacija Rafinerije nafte Pančevo u svom delovanju se rukovodi sladećim načelima:

socijalna pravda, demokratija i ljudska prava

nezavisnost od države, poslodavca, političkih stranaka i verskih skupina

socijalno partnerstvo i uzajamna odgovornost kao poželjno stanje u odnosima sa poslodavcem,

javnost rada

kolegijalnost, tolerancija, iskrenost, poštenje I principijelnost

ZAŠTO SINDIKAT?

U okolnostima korporativnog upravljanja prava, interesi i socijalna sigurnost radnika su izvesniji ukoliko ih štiti jak, ozbiljan i sindikat sa kredibiitetom.

O kredibilitetu Sindikata RNP svedoče postignuća, kao i jasno istaknuti ciljevi budućeg rada, u vezi sa kojima svakodnevno pregovaramo sa našim partnerima i poslodavcem.

POSTIGNUĆA

 • Iako je u Republici Srbiji od 2013. godine započela primena strategije lizinga u skladu sa postojećim zakonskim odredbama (budući da još uvek nije donet zakon o agencijama za privremeno zapošljavanje), ova strategija se u Rafineriji nafte Pančevo na procesnim postrojenjima i na radnim mestima sa povećanim rizikom ne sprovodi, zahvaljujući zajedničkom nastupu Sindikata i Direktora RNP.
 • Sindikat RNP je sačuvao prava iz radnog odnosa utvrđena Kolektivnim ugovorom, uz ulaganje ogromnih napora da ista budu prepoznata i od strane novog poslodavca u meri u kojoj su nove okolnosti dozvoljavale.
 • Uz angažovanje svih zainteresovanih strana, Sindikat se izborio za veoma kvalitetan Akt o proceni rizika, koji prepoznaje rizike na radnom mestu i predlaže mere za njihovo minimiziranje ili eliminisanje.
 • Sačuvana su sva beneficirana radna mesta i radna mesta sa povećanim rizikom.
 • Sa poslodavcem je ispregovaran Pravilnik o preraspodeli radnog vremena, kojim se garantuje ili dobijanje slobodnih dana, ili plaćanje prekovremenog rada po isteku perioda od šest meseci.
 • Definisanje mera sa ciljem usporavanja odlazaka radnika MHC na rad u inostranstvo, koje su prihvaćene od strane poslodavca (povećanje osnovne zarade; uvođenje 6. Smene, koja daje mogućnost radnicima da dobiju neplaćeno odsustvo za privremeni rad u inostranstvu i nakon toga se vrate na svoje radno mesto u kompaniji; subvencionisani stambeni krediti).
 • Kontinuirana radno-pravna zaštita članova Sindikata.
 • Finansijska pomoć i ljudska podrška onim članovima Sindikata koji prolaze kroz proces dijagnostike i lečenja najtežih bolesti. Zahvaljujući uspešnoj saradnji sa najeminentnijim institutima u zemlji proces dijagnostike i lečenja zaposlenih, članova Sindikata RNP, je znatno ubrzan, što je ogroman uspeh, imajući u vidu činjenicu da je kod najtežih oboljenja vreme vrlo često presudan faktor za postizanje dobrih rezultata.

BUDUĆI CILJEVI
BUDUĆI CILJEVI

Ciljevi Sindikata RNP, koji su i stalni predmet pregovora sa poslodavcem, su:

 • Korekcija osnovne zarade
 • Prekovremeni rad i preraspodela radnog vremena samo u Zakonom opravdanim slučajevima
 • Sistematizovanje broja izvršilaca na poslovima sa povećanim rizikom
 • Bezbednost i zdravlje na radu
 • Sistematizovanje radnih mesta za radnike koji ne ispune uslove za rad na radnim mestima sa povećanim rizikom
 • Zaštita prava zaposlenih u procesu transformacije, u slučaju da poslodavac vrši statusne promene

Sigurnost

Samo sa jakim sindikatom sigurnost naših radnika je izvesna.

Poverenje

Svakodnevnim radom u intreresu svojih članova Sindikat RNP gradi poverenje i stvara duh zajedništva i kolegijalnosti.

Jednakost

Svi radnici uživaju jednaka prava, svaki radnik zavređuje našu pažnju.

Motivacija

Predanim i iskrenim zalaganjem za zaštitu prava radnika podstičemo svakog budućeg člana da postane deo našeg velikog tima.

Briga o svakom članu

Pružanje pomoći svakom članu kod ostavrivanja prava iz radnog odnosa jeste opredeljenje ozbiljnog sindikata.

Zaštita prava

Štiteći prava naših članova, istovremeno štitimo integritet i autoritet naše organizacije.