DONETA ODLUKA O IZBORIMA U SINDIKATU RAFINERIJE NAFTE PANČEVO

Odbor Sindikata Rafinerije nafte Pančevo doneo je odluku o održavanju izbora, zasnovanu na prethodnim odlukama Veća SSSS, Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije i Odbora JSO NIS a.d. Novi Sad. Izborne aktivnosti u okviru sindikalne organizacije RNP biće organizovane u periodu od 1. oktobra do 15. novembra 2019. godine, a tačan datum održavanja izbora biće određen naknadno, najkasnije 30 dana pre dana izbora.

Izborni postupak u Sindikatu RNP sprovodi se predlaganjem Sindikalne izborne liste, koju je potrebno da podrži potpisima najmanje 100 članova sindikalne organizacije. Pored toga, nužno je da u sastavu sindikalne izborne liste bude obezbeđena odgovarajuća zastupljenost kandidata iz svih delova procesa rada, kvalifikaciona i nacionalna struktura i zastupljenost žena i mladih radnika, srazmerno njihovom učešću u ukupnom broju članova Sindikata. Nosioci funkcija i članovi organa Sindikata biraju se na neposrednim sindikalnim izborima, tajnim glasanjem, na mandat od pet godina i sa pravom na reizbor.

Prema članu 76. Statuta Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije za nosioce funkcije i članove organa u Sindikatu mogu se predlagati i utvrditi kao kandidati članovi Sindikata koji su najmanje tri godine pre utvrđivanja kandidature članovi Sindikata, i koji istovremeno poslednjih pet godina nisu bili članovi drugog sindikata.

Odbor Sindikata RNP će u narednom periodu doneti sve potrebne odluke i blagovremeno informisati članstvo o datumu početka izbornih radnji, kao i o datumima održavanja izbora, kako bi svaki član mogao ostvariti pravo da bira, a oni članovi, koji ispunjavaju propisane uslove, i pravo da budu birani. Kao i uvek, i u ovom izbornom ciklusu cilj je da između sebe izaberemo predstavnike koji će biti dosledni borci za interese radnika, što je u okolnostima u kojima se nalazi Rafinerija nafte Pančevo nakon privatizacije kompanije, pitanje koje u značajnoj meri određuje obim i sadržaj prava radnika.