Mesec: jun 2019.

DONETA ODLUKA O IZBORIMA U SINDIKATU RAFINERIJE NAFTE PANČEVO

Odbor Sindikata Rafinerije nafte Pančevo doneo je odluku o održavanju izbora, zasnovanu na prethodnim odlukama Veća SSSS, Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije i Odbora JSO NIS a.d. Novi Sad. Izborne aktivnosti u okviru sindikalne organizacije RNP biće organizovane u periodu od 1. oktobra do 15. novembra 2019. godine, a tačan datum održavanja izbora biće određen naknadno, najkasnije 30 dana pre dana izbora.

Izborni postupak u Sindikatu RNP sprovodi se predlaganjem Sindikalne izborne liste, koju je potrebno da podrži potpisima najmanje 100 članova sindikalne organizacije. Pored toga, nužno je da u sastavu sindikalne izborne liste bude obezbeđena odgovarajuća zastupljenost kandidata iz svih delova procesa rada, kvalifikaciona i nacionalna struktura i zastupljenost žena i mladih radnika, srazmerno njihovom učešću u ukupnom broju članova Sindikata. Nosioci funkcija i članovi organa Sindikata biraju se na neposrednim sindikalnim izborima, tajnim glasanjem, na mandat od pet godina i sa pravom na reizbor.

Prema članu 76. Statuta Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije za nosioce funkcije i članove organa u Sindikatu mogu se predlagati i utvrditi kao kandidati članovi Sindikata koji su najmanje tri godine pre utvrđivanja kandidature članovi Sindikata, i koji istovremeno poslednjih pet godina nisu bili članovi drugog sindikata.

Odbor Sindikata RNP će u narednom periodu doneti sve potrebne odluke i blagovremeno informisati članstvo o datumu početka izbornih radnji, kao i o datumima održavanja izbora, kako bi svaki član mogao ostvariti pravo da bira, a oni članovi, koji ispunjavaju propisane uslove, i pravo da budu birani. Kao i uvek, i u ovom izbornom ciklusu cilj je da između sebe izaberemo predstavnike koji će biti dosledni borci za interese radnika, što je u okolnostima u kojima se nalazi Rafinerija nafte Pančevo nakon privatizacije kompanije, pitanje koje u značajnoj meri određuje obim i sadržaj prava radnika.

PREGOVORI O KOREKCIJI OSNOVNE ZARADE

PREGOVORI O KOREKCIJI OSNOVNE ZARADE

Sindikat upitio zahtev poslodavcu da zaposleni od 10 do 16 grejda dobiju linearno povećanje zarade

Na osnovu inicijative upućene od strane reprezentativnog sindikata kod poslodavca NIS a.d. Novi Sad započeti su pregovori u vezi sa korekcijom osnovne zarade. Pregovori se vode između pregovaračkih timova sindikata i poslodavca, a revizija osnovne zarade planirana je za jul mesec.

Odbor Jedinstvene sindikalne organizacije NIS a.d. Novi Sad 14. juna je zvanično obavestio Generalnog direktora da je stav sindikata da zaposleni od 10 do 16 grejda treba da dobiju linearno povećanje zarade, kao i o tome da je potrebno da u narednom periodu poslodavac i sindikat potpišu sporazum o reviziji zarade.

Takođe i Odbor Sindikata RNP je doneo zaključak da svi radnici treba da dobiju linearno povećanje osnovne zarade, i poručio da Sindikat ne podržava nejednak tretman zaposlenih u različitim organizacionim jedinicama. Imajući u vidu složenost i obim poslova radnika u Rafineriji, kao i još uvek aktuelan problem sa smanjenim brojem izvršilaca na mnogim radnim mestima, Sindikat RNP insistira da se već sada sa poslodavcem napravi sporazum koji bi bio osnov za pregovaranje svih budućih korekcija osnovne zarade, a kojim bi se jasno definisali kriterijumi za određivanje budžeta za povećanje zarade i utvrdilo pravilo da plate svih zaposlenih budu linearno povećavane. Budžet koji se za ovu namenu (povećanje osnovne zarade) stavlja na raspolaganje sindikatima je najvažnije pitanje koje je potrebno jasno precizirati pre početka pregovora.

Sindikat RNP traži od poslodavca da se ne poigrava sa pravom radnika na beneficirani radni staž

Sindikat RNP traži od poslodavca da se ne poigrava sa pravom radnika na beneficirani radni staž

SASTANAK PREDSEDNIŠTVA SINDIKATA RNP SA ZAPOSLENIMA U VATROGASNOJ JEDINICI PANČEVO

Predsedništvo Sindikata Rafinerije nafte Pančevo 5. juna 2019. godine održalo je sastanak sa zaposlenima u Vatrogasnoj jedinici Pančevo. Povod za održavanje sastanka jeste problem koji zaposleni u Vatrogasnoj jedinici RNP imaju sa nepriznatim pravom na beneficirani radni staž.

Sindikat RNP i zaposleni su jedinstveni u stavu da postoje opravdani razlozi da se na radnim mestima u Vatrogasnoj jedinici Pančevo staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem. Poslovi koje zaposleni obavljaju na tim radnim mestima su posebno teški, opasni i štetni po zdravlje i pored toga što su primenjene sve opšte i posebne mere zaštite utvrđene propisima. Vatrogasna jedinica u Rafineriji je profesionalna vatrogasna jedinica, a Rafinerija, prema odredbama Zakona o zaštiti od požara, ulazi u prvu kategoriju ugroženosti od požara, zbog čega Sindikat smatra da je poslodavac dužan da ova radna mesta utvrdi kao radna mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem.

Kako poslodavac nije odgovorio na inicijativu Sindikata RNP upućenu 21. januara 2019. godine, kojom se tražilo da se beneficirani status utvrdi za radna mesta komandir Vatrogasne jedinice, vođa smene, vatrogasac i vozač vatrogasnog vozila, na sastanku sa zaposlenima je doneta odluka da Sindikat zahteva hitan sastanak sa Direktorom Funkcije za HSE (Urlich Pebali) i Direktorom Funkcije za organizaciona pitanja (Natalia Bylenok), na kome će se insistirati na neodložnom otpočinjanju procesa utvrđivanja beneficiranih radnih mesta u Vatrogasnoj jedinici Pančevo.

Predsednik Sindikata RNP Božo Dostić ističe da se ćutanje poslodavca na osnovane i zakonom utemeljene zahteve zaposlenih ne može dopustiti, kao ni poigravanje sa pravima radnika, zbog čega će Sindikat po ovom pitanju upotrebiti sve raspoložive mehanizme kako bi pomogao onima zbog kojih postoji.