KOLEKTIVNI UGOVORI ZA ĆERKE FIRME

Naftagas – Tehnički servisi d.o.o. Zrenjanin dobili su novi Kolektivni ugovor krajem marta, kojim je obezbeđeno usklađivanje sa ostalim kolektivnim ugovorima u kompaniji. Pregovarački tim Sindikata je nastojao da se za zaposlene sačuvaju već postojeće beneficije, kao i da se u Ugovor inkorporiraju nove, koje posebno štite socijalno ugrožene kategorije i dalje unapređuju uslovi rada.

Novim Kolektivnim ugovorom zaposleni u Naftagas – Tehničkim servisima dobili su pravo na organizovani sistematski pregled najmanje jednom u dve godine o trošku poslodavca. Potom, svi zaposleni koji rade u preraspodeli radnog vremena, za vreme koriščenja slobodnih dana na ime preraspodele imaju pravo na naknadu troškova za ishranu u toku rada. Uvedena je solidarna pomoć za sve zaposlene koji boluju od težih bolesti, za vreme bolovanja dužeg od 60 dana, u visini razlike između osnovne zarade uvećane za minuli rad i naknade zarade za vreme privremene sprečenosti za rad. Obnovljeno je pravo na jubilarnu nagradu za 10 godina staža kod poslodavca. Ovo su samo neka od novouvedenih prava za radnike, koja su obezbeđena novim Kolektivnim ugovorom.

Nove kolektivne ugovore dobile su i ostale ćerke firme (Naftni servisi i NTC), kojima su na sličan način sačuvana ranija najvažnija prava i obezbeđene važne nove beneficije. Do kraja aprila se očekuje potpisivanje novog kolektivnog ugovora i za Transport, čime će se zaokružiti proces kolektivnog pregovaranja.

I pored ovog teškog stanja u kome se danas nalazi ceo svet, Poslodavac i Sindikat su kroz konstruktivne dijaloge došli do zajedničkog jezika i na najbolji mogući način zaštitili najvažnija prava i interese radnika.