ODRŽANA IZBORNA SKUPŠTINA SAMOSTALNOG SINDIKATA RADNIKA ENERGETIKE SRBIJE

Na zasedanju 6. skupštine Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije, održanom 2. juna 2020. godine, konstituisani su organi i izabrani nosioci funkcija za period 2020-2025 godine. Za predsednika Sindikata jednoglasno je izabran Veljko Milošević, za potpredsednika Božo Dostić, predsednik Sindikata RNP i predsednik Pokrajinskog odbora Samostalnog sindikata radnika energetike Srbije.

Konstituisani su Nadzorni odbor Sindikata, Statutarni odbor, Sekcija mladih i Izvršni odbor Sekcije žena. Takođe, verifikovani su mandati članova Republičkog odbora i izabrani su delegati koji će učestvovati na predstojećem kongresu Saveza samostalnih sindikata Srbije. Članovi Skupštine dali su jednoglasnu podršku kandidaturi Ljubisava Orbovća, za predsednika SSSS.

Na Skupštini je razmatrana i aktuelna ekonomska situacija i stanje radničkih prava u uslovima izazvanim pandemijom korona virusa. Iz tog razloga, članovi Skupštine su usvojili Regionalnu deklaraciju 2020 o radničkim pravima na Zapadnom Balkanu.

Takođe, bilo je reči i o Zakonu o agencijskom zapošljavanju, odnosno o potrebi stalnog nadzora nad efektima ovog zakona na prava agencijskih radnika. Sindikat Rafinerije nafte Pančevo je posebno zainteresovan za punu zaštitu prava radnika angažovanih preko agencija, kao i za unapređenje do sada zakonom definisanih prava, zbog čega je i u prethodnom periodu inicirao uređenje ove oblasti.

Načinjen je osvrt i na potrebu izmene Zakona o PIO, u delu koji propisuje kaznene poene za prevremeno penzionisanje sa navršenih 65 godina života. Sa tim u vezi, na šestoj Skupštini SSRES je zvanično pokrenuta inicijativa za izmenu i dopunu člana 70A Zakona.