Nova beneficirana radna mesta u Rafineriji nafte Pančevo

Nova beneficirana radna mesta u Rafineriji nafte Pančevo

Na inicijativu Sindikata RNP pokrenut je postupak za utvrđivanje radnih mesta na kojima se staž osiguranja računa sa uvećanim trajanjem, u okviru koga su evidentirana četiri nova radna mesta sa beneficijama – operater krana, operater za sečenje koksa, operater otpreme i transporta DCU i operater reaktorskog bloka. Stručnu analizu sačinio je Institut za zaštitu na radu iz Novog Sada

Beneficirani staž se dodeljuje osiguranicima koji rade na posebno teškim, opasnim i po zdravlje štetnim poslovima uprkos primeni svih mera zaštita na radu, kao i osiguranicima koji rade na poslovima gde nakon navršenja određenih godina života ne mogu uspešno obavljati svoju delatnost. Uslov da se staž računa sa uvećanim trajanjem jeste da se na radnom mestu efektivno provede najmanje 10 godina, ili 5 godina ako je utvrđena invalidnost.

Za zaposlene sa beneficiranim radnim stažom plaćaju se uvećani doprinosi za PIO, ali oni mogu ranije otići u penziju, te samim tim i duže da koriste penziju od ostalih penzionera.